R.Matelis: Laiškas V.Vasiliauskui, Lietuvos banko vadovui

vasiliauskas-lrt-stop-kadras-2Nors oficialiąją šio laiško versiją, išdėstytą popieriuje, Lietuvos banko valdybos pirmininkui išsiunčiau kaip pareiškimą, tekstas daug maž autentiškas. Su gal tik mažais nesminiais pakeitimais. Jis štai čia:

UAB „Medicinos bankas“, o, gal būt, ir kiti Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai pradėjo reikalauti iš savo klientų pasirašyti įvairius sutikimus, tarpe kurių ir „Sutikimas tvarkyti asmens duomenis“. Šiame „sutikime“, be kita ko, dvejomis žvaigždutėmis [**] pažymėta kas bus tiems, kurie nesutiks, kad jo duomenimis bankas galėtų manipuliuoti pagal galimai tik jiems suprantamus Lietuvos Respublikos įstatymus: NESUTIKUS, BANKAS TURI TEISĘ NESUDARYTI BANKO SĄSKAITOS SUTARTIES“, – rašoma pateikiamame blanke.

Tačiau net šis, abejotinos teisinės galios pagrasinimas, yra dar ne viskas. Realybėje, asmenys nesutinkantys pasirašyti šio sutikimo, jau šiandiena yra šantažuojami, kad ir esamos sutartys bus nedelsiant nutraukiamos. Tai buvo daroma atvykus į Kauno filialą V.Krėvės prospekte, tą patį išgirdau ir šiandiena paskambinęs į šio banko centrinę būstinę Vilniuje, telefonu (8 5) 264 4830. Kažkodėl neabejoju, kad ši situacija Jums žinoma, todėl prašau šį mano pareiškimą priimti kaip viešą informaciją, kurią galimai skelbsiu ir internete.

Susidariusi padėtis, visų pirma, reikalauja aptarti pačią tokio reikalavimo esmę. Toks piliečių prievartavimas visų pirma yra politinis, o ne finansinis ar ekonominis aktas, o kaip žinia, politinius sprendimus Lietuvoje patikėta daryti Lietuvos Respublikos Seimui, įstatymų leidybos forma. Ir seimas tai daugiau ar mažiau sėkmingai daro. Tuo tarpu bankų, tiek komercinių, tiek valstybinių paskirtis ir tikslai yra visai kitokie. Štai Jūsų vadovaujamas Lietuvos bankas savo misija ir pagrindiniais tikslais nurodo: puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, palaikyti kainų stabilumą. Medicinos bankas internetiniame puslapyje, savo misija nurodo padėti klientams kurti bei vystyti nuosavą verslą finansuojant jo augimą, o tikslu įvardina pelningos ir stabilios banko veiklos užtikrinimą. Todėl akivaizdu, kad bankai Lietuvoje iki šiol dar neturėjo nei tikslų, nei teisinio pagrindo pradėti kaupti duomenis apie piliečius, jais keisti ir kitaip manipuliuoti. Tačiau, o kaip yra šiandiena?

Kalbant su žemutinės grandies bankų specialistais, akivaizdu, kad jie nei nežino iš viršaus jiems nuleistų naujų nurodymų esmės ir prasmės, todėl keista būtų jei jie dar bandytų galvoti apie tokių veikų galimas pasekmes. Tačiau piliečiai, jei jie nori būti visapusiškai saugūs, privalo apgalvotai reaguoti į tokius, kaip aprašytasis, reikalavimus. Ir tai tikrai nėra joks požymis, kad pilietis, saugantis savo asmeninius duomenis, yra linkęs nusikalsti ar net tai jau padaręs. Paprasčiausiai visi turime žinoti, kad Lietuvos teisinė sistema vis dar nepateisinamai mažo pajėgumo, todėl liaudiškas, kažkada vieno kino filmo išpopuliarintas posakis, kad skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas, tebėra realistiškas ir šiandiena.

Bet visa tai tik teorija. Pažvelkime ką gi Medicinos bankas teigia priverstinai brukamu „sutikimu“.  Tekstas neilgas, tad percituoju jį:

„SUTINKU, kad UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas) tvarkytų mano asmens duomenis, įskaitant asmens kodą,  Banko sąskaitos sutarties vykdymo ir kitais teisėtais tikslais ir juos teiktų tretiesiems asmenims Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-ta) apie savo teisę susipažinti su Banke tvarkomais mano asmens duomenimis ir teise reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis.“

Gerbiamas Valdybos Pirmininke, kas tai? Kokių tikslų siekiama verčiant piliečius, banko klientus arba indėlininkus pasirašyti tokius sutikimus? Juk jei, kaip teigia Medicinos banko žemutinės grandies specialistės, omenyje turima tik teisėti, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti duomenų panaudojimo atvejai, tai kam reikalingas piliečio sutikimas? Gi nei vienoje gyvenimo srityje, ko gero, nei vienoje pasaulio šalyje neimami piliečių raštiški sutikimai laikytis įstatymų. Tačiau jei gerai pasigilinsime į šiuos du sakinius, brukamus bankų, galime įžvelgti ir kažkokių klastos momentų. Ir ar ne dėl jų bandoma surinkti klientų parašus?

Paaiškinkite man, prašau, ką reiškia „Tvarkyti mano asmens duomenis, įskaitant asmens kodą“? Nors, ko gero abu nesame lituanistai, puikiai suprantame, ką reiškia žodis „Tvarkyti“. Tvarkyti mes galime kambarius, sugedusį mechanizmą arba nuotraukas savo albume. Zodynas.lt dar nurodo, kad tvarkyti galima gyvenimą, buitį, sąskaitas… Bet kokiu  atveju tai suprantama sąvoka, kurią dažnu atveju galima apibudinti kaip tam tikrą reorganizaciją arba tiesiog sugedusio daikto taisymą. Tačiau kaip gi bankininkas ruošiasi tvarkyti mano asmens kodą? Ir kaip kitus asmens duomenis tvarkys? Nesuprantu… Gi gal nesiruošia Medicinos banko ekonomistai ar buhalteriai keisti mano pavardės, gimimo metų ar kitų duomenų?  Tai kame tada reikalas? Tai gal jokio tvarkymo nei nebus? Gal paprasčiausiai nėra kaip skelbtis, kad parūpo pradėti prekyba Lietuvos piliečių duomenimis, todėl duomenų tvarkymas šiuo atveju teatlieka „vatos“ vaidmenį į kurį suvyniojamas duomenų perdavinėjimas kažkokioms trečiosioms šalims?

Gerbiamas Pirmininke. Prisiminus kažkada žiniatiekos pagarsintą ir sparnuotąja tapusią Jūsų frazę apie ne šio pasaulio dimensijas, norisi tikėti, kad pripažinsite, jog savo duomenų saugojimas nuo trečiųjų šalių yra vis dar šio pasaulio dimensija, ji teisėta, todėl bet kokie bankininkų nurodymai jų atsisakyti yra galiojantiems LR įstatymams prieštaraujantys aktai ir tokia veika nedelsiant turi būti nutraukta. Atvejai, kai teismas suteikia galimybę prokuratūrai, policijai ar kitai teisėsaugos institucijai gauti duomenis apie vieną ar kitą įtariamąjį, nėra diskutuotini, jie turi būti vykdomi ir šiam tikslui pasiekti nėra būtinas joks piliečių raštiškas sutikimas.

Prašau Jūsų, kaip Lietuvos banko kuris yra priežiūros institucija ir stebi ar finansų rinkos dalyviai laikosi įstatymų, Vadovo, pripažinti, kad demokratinėje šalyje negali būti prievartos, kada komercinė struktūra daro spaudimą fiziniams asmenims, reikalaudama iš jų atsisakyti savo asmens duomenų apsaugos ir perleisti ją jai. Lietuvos bankas, pagal savo skelbiamus įsipareigojimus, nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus, teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Todėl prašau Jūsų imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisiniams komercinių bankų, o visų pirma – Medicinos banko veiksmams.

Pagarbiai Romualdas Matelis

12 responses to this post.

 1. Posted by val demo on 2013.12.30 at 16:36

  Gerai parašyta p.R. Mateli, tačiau tai tęsiasi jau senai. Vilniaus bankas tai jau darė gal prieš penkis metus ir dar prie ankstesniojo LT banko pirmininko Šarkino.

  Atsakyti

 2. Posted by Liudvyga on 2013.12.30 at 18:22

  Mano galva tavo , Romualdai , laiškas parašytas perfeckt. Bėgu pasižiūrėti savo sutarties su šwedbaku

  Atsakyti

 3. Posted by Gileta on 2013.12.30 at 18:51

  Jūs, Romai, kaip visada teisus. Bankai, kuo toliau, tuo labiau išsidirbinėja, mokesčius vis kelia, nors patys ne kažką sumoka į Lietuvos biudžetą. Geriau tada vėl būtų atsiskaitymai grynaisiais, nes bankai vėl žada kelti banko mokestį už pinigų nuėmimą ir už kitokias operacijas. manau, čia galo nebus jų godumui.

  Atsakyti

 4. Posted by Aronas on 2013.12.30 at 19:57

  Pas mane swedbank, bet problemos tos ptacios, ir su asmens duomenimis ir sumokesciu pinigus nuimant ir pervedant, greit bus nuostolinga pinigus laikyt
  banke, o Lietuvos bankas savo pilieciais niekada nesirupino!

  Atsakyti

 5. Posted by evaldas on 2013.12.30 at 22:51

  parašyta viskas, kas vyksta su bankais. Pateikiu savo pavyzdį : norėjau per vieną banką padaryti pervedimą į kito banko sąskaitą. Iškrito lentelė, kur reikia užpildyti duomenis. Vienos lentelės tekstas “ Ar sutinkate, kad jūsų duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslams “. Kadangi aš nenorėjau, kad mano duomenys būtų mėtomi į kairę ir į dešinę, tai nuspaudžiau langelį “ Ne“. Ir tuoj pradėjo visus veiksmus atmetinėti kaip klaidą, prašydami pildyti iš naujo. Taip supratau, kad jei nesutiksiu, tai pervedimo negalėsiu padaryti. Taip aš buvau priverstas dėl banko savivalės sutikti dėl mano duomenų panaudojimo kitiems tikslams be mano sutikimo. Aš manau, kad tie duomenys yra teikiami į VMĮ, FNTT,STT,SD ir kt. Jau net ir LESTO pučia tą pačią dūdelę. Vienu žodžiu, esame sekami dar labiau, nei tarybiniais laikais.

  Atsakyti

 6. Kolegos ir bičiuliai. Evaldai.
  Aš taip pat neabejoju, kad mūsų duomenys gali būti perdavinėjami įvairioms VMĮ, FNTT ir pan. Tačiau bankų pastangos gauti piliečių raštišką sutikimą, vargu ar yra dėl šių, valstybės tarnybų. Kam jiems tai? Vienaip ar kitaip, dėl perduotų mūsų įplaukų į šias tarnybas, niekam nei vienas plaukelis nuo galvos nenulėks. Panašių pavyzdžių gi pilna, na tarkime P.Gražulį policijos vadas nusprendė areštuoti, nors net mažo išsilavinimo žmogus šiandiena žino ką reiškia parlamentarą areštuoti be seimo sutikimo.
  Man kirba kur kas niūresnės mintys, norėčiau klysti, tačiau labai galimas atvejis, kad kažkam labai naudinga jog bankiniai ir panašūs duomenys būtų kuo plačiau sklaidomi į dešinę ir į kairę. Ir jei tam kažkam pasisektų tai padaryti, gi atsitikus itin stambaus masto vagystei, teisėsaugai taptų jau labai sunku atsekti kaltininkus. Nes įtariamųjų ratas pasidarytų labai platus, o aplinka taptų drumstu vandeniu, kuriame lengva prisigaudyti norimų žuvų.

  Atsakyti

 7. Posted by Danute Kasparavičienė on 2014.01.04 at 22:20

  Na tikras siaubas su ta Lietuva… Kas atsakys, kodėl tai vyksta?.. Turi būti liaudžiai aiškus atsakymas ir jei kas, kas bus už tai atsakingas? Aš irgi kažkam „patikėjau“ (tik jau seniau), pamenu sakė, kad nebus niekur naudojami duomenys, bet jei kas, praneš… Romualdai, lauksime atsakymo, manau, kad pranešite ką atsakė banko vadovas…

  Atsakyti

 8. Posted by Alfonsas on 2014.01.05 at 22:38

  Ką perskaičiau gerb. R. Mateli, tai siaubas kaip elgiamasi su Lietuvos piliečiais. Pinigų jau negalima laikyti bankuose. Pagarbiai kun.Alfonsas

  Atsakyti

 9. Su pinigų laikymu bankuose iš tikro jau randasi problemos. Tačiau jas be vargo išspręsti turės Lietuvos v alstybė. Todėl ir rašiau ne kokiam Medicinos ar Šiaulių bankams, o Lietuvos banko vadovui. Ir, be abejo, gavęs atsakymą, juo pasidalinsiu ir su visuomene. O tuo pačiu ir su bankais, panorusiais dalinti mūsų duomenis nežinia kam.

  Atsakyti

 10. Posted by Ieva on 2014.01.20 at 13:46

  Džiugu, jog atsiranda žmonių, kurie nebijo garsiai kalbėti apie nepatogius dalykus, to pas mus labai trūksta…

  Atsakyti

  • Ačiū, tikiuosi netrukus paskelbsiu savo nuomonę – komentarą apie gautą tarpinį atsakymą. Tarpinį, nes iš jo tapo aišku, kad Lietuvos bankas mano, kad jie čia “ne prie ko“ ir persiuntė mano iškeltą problemą į Vartotojų teisių apsaugos inspekciją.

   Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: